(232) 484-0919 | dernek@izmirmmmb.org.tr
DERNEK TÜZÜĞÜMÜZ
Ana Sayfa / Dernek Tüzüğümüz

07/12/2013 TARİHİNDE YAPILAN 17. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN

TÜZÜK TADİL TASARISININ  YENİ ŞEKLİ 
 

MALİ MÜŞAVİRLER  MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, ÜYELİK ADI

Madde 1:

 Derneğin Adı: ”MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ  DERNEĞİ” dir.

MERKEZİ

Madde 2:

Derneğin Genel Merkezi Ankara’dadır. Adresi Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu bölgenin en büyük Mülki Amirliği’ne bildirilir. Genel Merkez aşağıda kısaca “merkez” diye anılır.

AMAÇ

Madde 3:

 Mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin bağımsızlığının ve   demokratikliğinin  sağlanması, derneğimizin temel amacıdır.

3.1-  Mesleki bağımsızlık, mesleki çalışmaların doğru, tarafsız, güvenilir ve dürüst  bir biçimde tam   anlamıyla objektif olarak, gerçeklerin bilimsel yöntemlerle, belli kişi veya kurumların ya  da kuruluşların ve bunların çıkarlarının da üzerinde, tüm toplum çıkarlarının gözetilmesi amacıyla,  bağımsız bir kişilikle yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünüdür.

 3.2- Meslek örgütlerimizin bağımsızlığı, bir yandan bu örgütlerimizin ilkeli kişiliklerinin  öne     çıkarılması, diğer yandan bu örgütlerimizin bağımsızlığının, her sistem, politika, esas, ilke, kural, yasa, gelenek, şekil ve koşul karşısında ödünsüzce savunulmasıdır.

3.3-  Mesleki ve örgütsel bağımsızlık ve demokratikliğin sağlanması, ülkemizin bağımsızlığından ve demokratikleşmesinden bağımsız ele alınamaz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığının ve demokratikliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, mesleğimiz açısından vazgeçilmez temel amaçtır. Bağımsız meslek, ancak bağımsız ve demokratik Türkiye koşullarında mümkündür.

Buna bağlı olarak; Ülkemizde sosyal adalet ilkelerine uygun bir ekonomik yapı ve vergi sisteminin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, muhasebecilik mesleğinin fonksiyonlarından, ülkemizin ekonomik ve buna bağlı olarak sosyal bakımdan gelişmesine katkıda bulunabilmek bütçe gelirlerinin ve harcamalarının sağlıklı temellere oturtulabilmesi devletle vatandaş arasındaki mali ilişkilerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenebilmesi, üretim ve paylaşmanın dengeli dağılımının sağlanması yönünde düşünce üretebilmesi için yararlanılması sağlanmalıdır.

3.4- Tüm çalışmaların demokratik merkeziyetçilik anlayışıyla yürütülmesi, her organın seçimle göreve gelmesi ve görevden alınması, temel tüm sorunlarda üyeler ve organlarla ortaklaşa kararların alınması, çoğunluğun aldığı kararların merkezi olarak uygulanması, ancak yine tüm faaliyetlerinde, yerel özelliklerin ve farklı düşüncelerin birer olanak olarak değerlendirilmesi temel ilkemizdir.

3.5- Meslek mensuplarının eğitim düzeylerinin yükseltilebilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilebilmesi, gelişen teknolojik olanaklardan yararlanabilmeleri, sağlıklı bir ücret politikası ile ekonomik ve buna bağlı olarak sosyal seviyelerinin yükseltilmesi,

3.6- Muhasebecilik mesleğinin ve meslek mensuplarının saygınlığının arttırılması ile meslek mensuplarının hak ve menfaatlerinin korunması,

3.7-  Meslek mensupları arasındaki iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması.

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 4:

 4.1 Derneğimizin, ulusal ve uluslar arası Muhasebe ve Denetim Standartları ile ilgili kurullarda aktif olarak temsilinin sağlanması, mesleki ve örgütsel bağımsızlık ilkesi çerçevesinde Muhasebe ve Denetim Standartları’nın ülkemiz gerçeklerine uygun biçimde ve muhasebe biliminin ışığında oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunması,

 4.2 Amaçlarımıza uygun olarak, başta TÜRMOB ve IFAC olmak üzere, zorunlu ve gönüllü mesleki alandaki tüm örgüt ve kuruluşlarla işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde ortak çalışmaların yürütülmesi,

 4.3  Tüm mesleki sorunların mesleki bağımsızlık temel talebine bağlı olarak ele alınması ve çözümlenmesi,

 4.4 Tüm ulusal ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi, bilgi alışverişinin hızlandırılması,

4.5 Bağımsız meslek kimliğinin güçlendirilmesi için mesleki etik kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması,

 4.6 Temel insan, hak ve özgürlüklerine saygılı olunması, korunması ve geliştirilmesi, insani ve mesleki hak ve özgürlüklerin ihlaline karşı duyarlılığın sağlanması,

4.7 Üyelerimizin ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi,

4.8 Üyelerin aralarında dil, din, cins, ırk, bölge, ulusal kimlik, Mezhep, aile, zümre, sınıf farkı vb. nedenlerle ayrım yapılmasına karşı eşitliğin sağlanması,

4.9  Amaçlarına uygun ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlar üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği veya işbölümü çerçevesinde ortak çalışmalar yürütmesi ve kamu yararına dernekler kapsamına girmesi,

4.10  Temel mesleki konularda ve yeni düzenlemelere uyum amacıyla eğitim ve öğretim çalışmalarının yürütülmesi,

4.11 Kültürel ve dinlenme olanaklarının sağlanması, üyeler arasında dayanışma sağlanması için sandık, iktisadi işletme kurması ve kurulmuş olanlara katılması,

 4.12  Meslektaşlar arası ve genel kamuoyu oluşumu amacıyla her türlü iletişim olanaklarının değerlendirilmesi,

ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ

Madde 5.1

Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 3568 sayılı Meslek Yasasına göre ruhsat almış ”Meslek Mensupları” derneğe üye olabilir.

Bu tüzükte belirtilen giriş ödentisini ödeyen ve formatı Genel merkezce belirlenen üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asıl üye adayı olarak işyerlerinin, işyerleri yoksa  ikametgahlarının bulunduğu en yakın şubeye üye olabilirler. Asıl üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar.

Üyelik için müracaat eden meslek mensubu, üye Bildirim  formunu iki suret olarak doldurur. Dernek şube yönetim kurulu üye bildirim formunu alarak gelen evrak defterine kayıt eder ve suretine müracaatı aldığına dair kaşe basarak veya kayıt düşerek müracaat sahibine verir. Dernek şube yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç Otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Yine Asıl üyeliğin reddi hususu müracaat sahibine bir ay içerisinde ret gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

Üyelik ile ilgili esasları uygulamayan Şube Yönetim Kurulu üyeleri  Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkez Onur Kuruluna sevk edilir.

5.2 ONURSAL ÜYELİK

Mesleğimize ve Ülkemize katkı sunan, Gerçek ve Tüzel kişiler şube yönetim kurulunun kararı ile onursal üye yapılırlar. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.

ASIL ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA

MADDE 6:

6.1 Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak Şube Yönetim Kuruluna bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılabilir.

6.2 Üyelikten Çıkarılma

6.2.1  Derneğin amaçlarına aykırı davranış veya dernek üyelerinin onurlarını zedeleyici tutumları bulunan üyelerin durumları üye oldukları şube yönetim kurullarınca şube onur kuruluna sevk edilir, şube onur kurulunca yazılı savunması alınan üyeye özrüne göre kınama, ödetme ,uyarma veya üyelikten çıkarma cezaları verilir.

6.2.2 Yasalar gereği meslek unvanını kullanamayacak durumda olan  üyeler şube yönetim kurul kararıyla üyelikten çıkarılır.

6.2.3 Medeni Kanun ve dernekler kanunundaki yasak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen üyeler şube yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

6.2.4 Fiil ehliyetini kaybetmiş olduğu tespit olunan asıl üye şube yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.

6.2.5 Vefat eden üyelerin şube yönetim kurulu kararı ile üyelik kayıtları silinir.

6.2.6 Birden fazla şubede üyeliği tespit edilenlerin, asıl üyeliğe giriş maddesindeki koşullar doğrultusunda birden fazla şubedeki üyelikleri ilgili şube yönetim kurulları tarafından silinir.

6.2.7  Yüklendiği aidatı şube yönetim kurulunun 2 kez yazılı ihtarına rağmen ödemeyen üyeler şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

6.2.8  Adres değişikliğini bildirmeyen veya adresinde bulunamayan üyelere, şube yönetim kurulunca yerel bir gazetede çağrıda bulunulur, gazete ilanından itibaren bir ay içerisinde cevap vermeyen üyeler şube yönetim kurulunca üyelikten çıkarılır.

6.2.9 Üyelikten ayrılan veya çıkartılan üyenin derneğe birikmiş borçları sona ermez.

6.2.10 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile, üyelikten çıkartılabilir. Dernek çıkan veya çıkartılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek varlığından hak idda edemez.

ÖRGÜTLENME:

MADDE  7:

Birliğin, Genel Merkez ve Şube olmak üzere iki kademeli örgütü vardır.

Genel Merkez, şube genel kurullarında seçilen delegeler ve tüzükte tanımlanmış doğal delegelerin üyeliği ile meydana gelir. Şubeler ise, üyelik koşullarını taşıyan ve üyelik başvuruları şube yönetim kurullarınca kabul edilmiş üyelerden oluşur.

GENEL MERKEZİN OLUŞUMU

DERNEK GENEL MERKEZİ

MADDE 8:

Merkez örgütü dört organdan oluşmuştur :

8.1 Merkez Genel Kurulu,

8.2 Merkez Yönetim Kurulu,

8.3 Merkez Denetleme Kurulu,

8.4 Merkez Onur Kurulu,

MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 9:

Derneğin yüksek karar organı olan Dernek Merkez Genel Kurulu şubelerden seçilen delegelerden oluşur. En son görev yapan Merkez Yönetim, Merkez Denetleme, Onur  Kurulu Asıl üyeleri ile en son genel kurulda seçilen Dernek Şube Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu  başkanları,  merkez genel kurulunun doğal delegeleri olup, oylamaya katılırlar.

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 10:

10.1. Geçen çalışma döneminin Yönetim ve Denetleme kurullarının çalışmalarını, hesaplarını ve bütçesini görüşür ve karara bağlar,

10.2.Gelecek dönemin Yönetim, Denetleme ve Onur kurulları seçimini gizli oyla, gerekli görülecek diğer kurul üyelerini de açık ya da gizli oyla seçer.

10.3. Yurt içinde ve yurt dışında açılacak yeni şubeleri karar bağlar.

10.4. Görüşmelerde aykırı bir istek olmadıkça kararların açık oy salt çoğunlukla alınmasını gözetler.

10.5. Çalışma alt kurullarının aldıkları kararları görüşür, gerekirse yeni bir karar bağlar.

10.6. Gündemi aynen uygular yada uygun bulunacak değişiklikleri yapar.

10.7. Dernek Tüzüğünü, toplantıya katılan delegelerin 2/3 oyuyla değiştirebilir.

10.8. Dernek çalışmaları için gerekli görülen taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verir.

10.9. Ulusal ya da uluslararası meslek kuruluşları ile işbirliği yapılmasına, katılmasına ya da ayrılmasına karar verir.

10.10. Fesih ya da tasfiye kararı alır.

10.11. Kanunların ve tüzüğün kendisine verdiği yetkileri kullanır.

MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMASI

MADDE 11:

11.1 Merkez  Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır :

11.1.1 Olağan Genel Kurul her üç yılda bir Aralık ayı içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

11.1.2 Olağanüstü Genel Kurul, merkez yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve merkez delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa merkez denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine  hukuk hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, genel kurulu toplantıya çağırır.

11.2 Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler listesini düzenler. Genel kurula katılacak delegeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya Elektronik Posta ile bildirmek suretiyle çağırılır,  yada Delegelere bir yazı ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı sırasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç Altı ay içinde yapılması zorunludur.

Delegeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Merkez Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.  

11.3 Merkez Genel Kurul Toplantıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka yerlerde de, Genel kurula katılacak delegelere en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya Elektronik Posta ile bildirmek suretiyle, yada Delegelere bir yazı ile bildirilerek yapılabilir.

11.4 Merkez Genel Kurulu, katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak, ikinci toplantıya iştirak eden delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

11.5 Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeler, Merkez Yönetim Kurulunca listedeki adlarının hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.

Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısının, bunların bulunmadığı hallerde Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Başkanlık divanına seçilenlerin o dönemde Yönetim ve Denetleme Kurullarında bulunmamış olmaları şarttır.

11.6 Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılanların en az onda bir’i tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.

11.7 Merkez Genel Kurulunda kararlar Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

11.8 Merkez genel kurul kararları ve tutanakları başkanlık divanı tarafından imzalanarak saklanmak ve gerekenleri yapılmak üzere merkez yönetim kuruluna toplantı sonunda teslim edilir.

11.9 Genel Kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunan veya  bulunmayan bütün üyeler için geçerlidir. 

MERKEZ GENEL KURULUNDA YAPILACAK SEÇİMİN ŞEKLİ

MADDE 12:

12.1 Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

12.2 Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı bulunmayan delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliği mesleki kuruluşlar veya resmi kuruluşlarca verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Seçimler mühürlenmiş matbu listelere mühürlü zarflara konulmak suretiyle yapılır. Matbu listelerde isim silinip matbu listede yer almayan diğer adayların isimleri elle yazılabilir. Ayrıca mühürlenmiş boş oy pusulasına adaylar yazılarak da oy kullanılabilir. Bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan isimler geçersiz sayılır. Matbu listelerde yönetim, denetleme, onur kurulları için asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı gösterilir. Seçim sonuçları Dernek Merkezinde görülen bir yere asılmak suretiyle üyelerine duyurulur. Seçilen Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Merkez Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

12.3 Gizli Oyların Sayımı; Merkez Genel Kurulunca seçilecek üç kişi ile Başkanlık divanınca görevlendirilen divan başkan vekili ve sekreterlerden birinin katılması ile meydana gelecek 5 kişilik komisyon tarafından açık oylama sayımı ile bizzat merkez genel kurulu divan başkanı tarafından yapılır.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 13:

Merkez Yönetim Kurulu :

13.1 Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulca, asıl üyeler arasından üç  yıl için ,  11 (on bir) asıl ve 11 (onbir)  yedek üye olmak kaydıyla gizli oyla seçilen üyelerden meydana gelir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yedek üyeler yerine geçtikleri asıl üyenin süresini doldururlar. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

13.2 Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonraki 7 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, bir Genel Başkan, bir  Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman ile yönetim kurulu üyeliklerini seçer.

13.3 Derneğin hukuki temsilcisi Merkez Yönetim Kurulu Başkanıdır.

13.4 Merkez Yönetim Kurulu, her ay  en az bir kez olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında başkanın veya en az beş kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağanüstü toplantı yapabilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi, başkan yardımcısı  tarafından, her ikisinin yokluğunda ise en yaşlı  yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.

İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya iki toplantıya katılmayan üye; Yönetim Kurulu Kararıyla, Başkan tarafından yazılı uyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy  almış olan yedek üye çağrılır.

Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

13.5 Yönetim Kurulunda kararalar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar, noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 14:

Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

14.1 Dernek tüzüğündeki amacın uygulanmasını ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.

14.2 Meslekle ilgili iç ve dış çalışmaları izler, kuruluşu temsil eder, gerekirse bazı üyeleri görevlendirir ve yetkilendirir.

14.3  Merkez Genel Kurulunca açılmasına karar verilen şubelerin kurucularına yetki verir.

14.4  Gelirlerin artmasını ve giderlerin sağlıklı dağılımını sağlar.

14.5 Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.

14.6 Genel Merkez Şube ilişkileri ile, Şubeler arası ilişkiler hususunda , çalışma usul ve esaslarını belirler.

14.7 Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubelerle ve şubelerin kendi arasındaki ilişkileri düzenler. Çalışma usul ve esaslarına uymayan şube Yönetim Kurulunu Genel Merkez Onur Kuruluna sevk eder.   

14.8  Şube Yönetim Kurullarının kararlarını ve kendi oluşturduğu kurulların kararlarını inceler, onaylar ve gerektiğinde Genel Kurula sunar.

14.9  Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplanması kararını verir ve gündemini hazırlar.

14.10 Çalışma raporu, bilanço kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunar.

14.11 Derneğin amaç ve çalışma konularında yardımcı kurullar oluşturur.

14.12 Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlarda ilgili yönetmelikleri düzenler. Denetim Kurulunun bilgisine, Genel Kurulun onayına sunar.

14.13 Genel Merkez Genel Kurulu’nca kabul edilen yönetmelikleri uygular.

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 15:

Genel Kurulca gizli oyla seçilecek üç asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Çalışmalarını, onaylı karar defterine kaydeder.

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 16:

Denetleme Kurulu dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre altı ayı geçmeyen aralıklarla;

16.1 Genel Kurulca seçilen diğer kurulların çalışmalarını ve kararlarını denetler, yönetim kuruluna bildirir.

16.2 Tutulan defterlerin, yapılan işlemlerin,alınan ve verilen belgelerin, hesapların, harcamaların belgelendirilmesini ve kayıtlarını inceler.

16.3  Çalışma ve denetleme sonuçlarını bir raporla merkez yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

16.4  Yönetim Kurulunun ön göreceği yada gerekli bulacağı araştırma ve incelemeyi yapar.

16.5 Yönetim Kurulunun hazırladığı yönetmelikleri inceler.

16.6  Yeni yıl program ve bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirir.

16.7  Gerekli görülecek diğer çalışmalara katkıda bulunur.

MERKEZ ONUR KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 17:

Genel Kurulca gizli oyla seçilecek  beş asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeler, Genel Başkanın çağrısıyla yapılan ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçerler. Bu kurul, en geç altı ayda bir toplanır ve kararlarını yazılı bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

MERKEZ ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18:

18.1 Mesleki bağımsızlık bilincinin ve kimliğinin oluşması ve güçlenmesi için, mesleki etik kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapar.

18.2 Şube onur kurulunun verdiği kararlara yapılan itirazları inceler, ayrıca merkez yönetim kurulu tarafından gönderilen disiplin cezalarını görüşür, uyarma, kınama, çıkarma ve ödetme cezalarını değiştirir, aynen onaylar veya kaldırır. Kararlarını ilgililere ve Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir.

MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 19:

Merkez Danışma Kurulu; Mevcut Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Asıl üyeleri, mevcut şube yönetim kurulu başkanları ve görev yapmış Merkez Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur.

Merkez Danışma Kurulu başkanlık divanı ; Merkez Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, bir genel merkez yönetim kurulu üyesi ile Merkez Danışma Kurulu tarafından seçilen üyeden meydana gelir.

MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 20:

Merkez Danışma Kurulu, Merkez yönetim kurulunun çağrısıyla  en az altı ayda bir toplanır.

Merkez Danışma Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda tüzüğün amaç ve çalışma konuları ile ilgili  çalışmalar yapar ve raporunu Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

Merkez Danışma Kuruluna katılanların en az üçte iki çoğunluğunun aldığı kararlar öncelikli tavsiye kararı niteliğindedir.

MERKEZ GELİRLERİ

MADDE 21:

Başlıca gelir kaynakları şunlardır.

21.1  Şubelerin elde ettikleri giriş ve yıllık aidatlarının %10’u

21.2  Düzenlenen gezi, balo, eğlence, konser, yarışma, piyango ve benzerleri gibi faaliyetlerden sağlananlar,

21.3  Bağış ve yardımlar

21.4  Yayın ve Kurs gelirleri

21.5  Diğer Gelirler

ŞUBELERİN OLUŞUMU

ŞUBELERİN KURULUŞU

Madde 22:

Dernekler tüzüklerinde belirtilmek şartıyla, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararıyla, şube açılabilir. Genel Merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç meslek mensubu tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.

Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

ŞUBE ORGANLARI :

Madde 23:

Şubelerin başlıca organları:

23.1 Genel Kurul

23.2 Yönetim Kurulu

23.3 Denetleme Kurulu

23.4 Onur Kurulu

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 24:

Şube genel kurulu tüzüğün 5. maddesinde belirtilen asıl üyelik vasfını kazanmış şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir.

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 25:

25.1 Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları ile bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlular hakkında karar vermek,

25.2 Şubenin bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak

25.3 Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu,  Şube Onur Kurulu ve  Merkez Genel Kurulu Delegelerinin asıl ve yedek üyelerini seçmek.

25.4  Gündeme alınması istenen konular hakkında karar vermek,

25.5 Gerektiğinde Yönetim, Denetleme ve onur Kurulları üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar vermek,

25.6  Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yapmak.

ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTISI

MADDE 26:

26. 1 Şube Genel Kurulu olağan ve olağan üstü olarak toplanır.

26.1.1  Olağan Genel Kurul, her üç yılda bir eylül ayı içinde Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.

26.1.2  Olağanüstü Genel Kurul, Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya şubede kayıtlı asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırır. Şayet çağırmazsa, Şube Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, Hukuk Mahkemelerinin şube üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır

26. 2 Şube Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Şube genel kuruluna katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli  bir gazetede ilan edilmek veya Elektronik Posta ile bildirmek suretiyle çağırılır, yada üyelere  bir yazı ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı sırasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Şubeler Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az İki ay önce bitirmek zorundadır.

26.3 Şube genel kurulunun açılışını takiben toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan bir başkan vekili ve bir sekreter seçilir. Başkanlık divanına seçilenlerin o dönemde yönetim ve denetleme kurullarında bulunmamış olmaları şarttır.

26.4 Toplantı tutanağının bir örneği ile yönetim, denetleme ve onur kurulları asıl ve yedek üyelerin kimlikleri ve adresleri ve Birlik Merkez Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegelerin isimleri ilgili makamlardan ayrı olarak yedi gün içinde Dernek Merkezine de gönderilir.

ŞUBE GENEL KURULLARINDA YAPILACAK SEÇİMLERİN ŞEKLİ

MADDE 27:

27.1 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye  oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.

27.2  Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı bulunmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliği mesleki kuruluşlar veya resmi kuruluşlarca verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.

Seçimler mühürlenmiş matbu listelere mühürlü zarflara konulmak suretiyle yapılır. Matbu listelerde isim silinip matbu listede yer almayan diğer adayların isimleri elle yazılabilir. Ayrıca mühürlenmiş boş oy pusulasına adaylar yazılarak da oy kullanılabilir. Bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan isimler geçersiz sayılır. Matbu listelerde yönetim, denetleme, onur kurulları ve Merkez Genel kurul Delegeleri için asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı gösterilir.

Seçim sonuçları Şube Merkezinde görülen bir yere asılmak suretiyle üyelerine duyurulur. Seçilen Şube Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asıl ile  Merkez Genel Kurul delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, meslekleri ve adresleri Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

27.3 Gizli Oyların Sayımı; Şube Genel Kurulunca seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından açık oylama sayımı ile bizzat şube genel kurulu divan başkanı tarafından yapılır.

27.4  Şubelerin Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarında görev alanlar, Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarına da seçilmeleri durumunda, Seçilmiş oldukları Şubedeki görevlerinden ayrılırlar.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 28:

28.1 Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca asıl üyeler arasından üç  yıl için seçilen  7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olmak kaydıyla gizli oyla seçilen üyelerden meydana gelir. Eşit oy alan üyeler arasından ad çekilir süresi biten üyeler yeniden seçilebilir ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

28.2  Şube yönetim kurulu seçimden sonra yedi gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak bir başkan bir başkan yardımcısı bir sekreter, bir sayman  ve yönetim kurulu üyelerini seçer.

28.3  Şubenin hukuki temsilcisi Şube Yönetim Kurulu Başkanıdır.

28.4 Şube yönetim kurulu her ay en az bir kez olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağan üstü toplantı yapabilir.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi, Sekreter tarafından, her ikisinin yokluğunda ise, çağrı ve toplantı başkanlığı diğer üyeler tarafından yapılır.

İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya iki toplantıya katılmayan üye; Yönetim Kurulu Kararıyla, Başkan tarafından yazılı uyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy  almış olan yedek üye çağrılır.

Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.

28.5 Yönetim Kurulunda kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar, noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 29:

Görev ve Yetkileri :

Şubenin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

29.1      Şubeyi temsil etmek ve bu hususta kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

29.2      Şubeyi tüzük ve yasa hükümlerine göre yönetmek,

29.3      Merkez Yönetim Kurulu talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmek,

29.4      Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

29.5      Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel  Kurula sunmak,

29.6      Şubenin olağan ve olağan üstü genel kurullarını en az on beş gün önceden merkez yönetim kuruluna bildirmek.

29.7      Şubenin defter ve dosyalarını tutmak.

29.8      Şube Yönetim Kurulu tavsiye niteliğinde olsa dahi hiçbir şekilde mesleki kamuoyunu ilgilendiren konularda Genel Merkez Yönetim Kulunun izni olmadan ücret veya tarife yayınlayamaz.

29.9      Çalışma konuları ile ilgili, Yardımcı Kurullar oluşturmak.

Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden, Şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 30:

Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilecek üç asıl üyeden oluşur.asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeler, ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Çalışmalarını, onaylı karar defterine kaydeder.

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 31:

Denetleme Kurulu dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre altı ayı geçmeyen aralıklarla;

31.1 Tutulan defterlerin, yapılan işlemlerin, alınan ve verilen belgelerin, hesapların, harcamaların belgelendirilmesini ve kayıtlarını inceler.

31.2 Çalışma ve denetleme sonuçlarını bir raporla şube yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

31.3 Yönetim Kurulunun ön göreceği yada gerekli bulacağı araştırma ve incelemeyi yapar.

31.4 Yeni yıl program ve bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirir.

31.5  Gerekli görülecek diğer çalışmalara katkıda bulunur.

ŞUBE ONUR KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 32:

Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilecek  üç asıl üyeden oluşur, asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Üyeler ilk toplantıda aralarından birini Başkan seçerler. Şubelerin ilk genel kurulunda Onur Kurulu seçilene kadar Şube Onur kurulunun görevlerini Merkez Onur Kurulu yapar.

ŞUBE ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 33:

Şube Onur Kurulu; derneğin amacına aykırı davranışta bulunan üyeler hakkında kınama, düzeltme, ödetme ve çıkarma cezaları verir.

Şube Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılan üyeler,çıkartma kararına karşı Şube Onur Kuruluna başvurabilirler.

Alınan kararlar ilgili üyelere ve Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Şube Onur Kurulu kararlarına karşı üyeler Merkez Onur Kuruluna 1 ay içinde yazılı itirazda bulunulabilir.

MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİNİN OLUŞUMU

MADDE 34:

Her şubede kayıtlı asıl üyelerin yirmi beşte bir oranında asıl delege ve asıl delege sayısı kadar yedek delege seçilir. Delege sayısının hesaplanmasında on iki üyeye kadar olan fazlalıklar dikkate alınmaz. On üç ve daha yukarısı için bir delege ilave edilir. Son şube genel kurulunda seçilen Yönetim, Denetim ve Onur KuruluBaşkanları merkez genel kurulunun doğal delegesidir.

MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİN GÖREVLERİ

MADDE 35:

Merkez Genel Kurul Delegeleri, Merkez Genel Kurulunda şube üyelerini temsil ederler.

DERNEĞİN (ŞUBENİN) GELİRLERİ

MADDE 36:

Başlıca gelir kaynakları şunlardır.

36.1  Üye giriş ödentisi ve yıllık aidat;

Üye giriş ödentisi; Üyenin Derneğe kayıt için müracaatında ödeyeceği ilk ödentiye denir. Bir kez alınır.

Üye yıllık aidatı; Derneğe kayıtlı her üyeden yılda bir kez alınan aidattır.

Yıllık aidat tutarı 30.00. TL.(otuz Türk Lirası) dır.

Aidatlar her yıl genel kurulda belirlenir. Ancak giriş ödentisi yıllık aidatın yarısı kadardır.

36.2      Düzenlenen Gezi, balo, eğlence,  konser, yarışma, piyango ve benzerleri gibi faaliyetlerden sağlananlar,

36.3      Mal varlığından elde edilenler,

36.4      Bağış ve Yardımlar,

36.5      Yayın ve Kurs gelirleri,

36.6      Diğer gelirler.

Şubeler tahsil ettikleri giriş ödentileri ve yıllık aidatlarının %10’nu Merkez giderlerine katılım payı olarak altışar aylık dönemler halinde hesaplayarak, Ocak, Temmuz, ayları içerisinde Dernek Genel Merkezine öderler.

DİĞER HÜKÜMLER

TEMSİL VE YÜKÜMLÜLÜK

MADDE 37:

Dernek Merkezi ve Şubelerin temsili ve yükümlülük altına sokulması yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilen üyeler tarafından gerçekleşir.

İÇ DENETİM

MADDE 38:

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,defter, hesap ve kayıtların mevzuat ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TUTULACAK DEFTERLER VE KAYITLAR

MADDE 39:

Tutulacak defterler ile ilgili usul ve esaslar İç İşleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte çıkarılan ve çıkarılacak olan yönetmeliklerle düzenlenir. Bu defterlerin noterden veya dernekler müdürlüğünden onaylı olması zorunludur.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 40:

Dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerinin 2/3’ünün oyu ile değiştirilir.

FESİH DAĞILMA

Madde 41:

Dernek Merkez Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Merkez Genel Kurulunun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler genel kurul çağrı usulü maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantı yeter sayısına göre fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Merkez Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği, acze düştüğü, Yönetim Kurulu oluşmadığı ve Genel Kurul Toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır. Fesih yada dağılma durumunda derneğin mal varlığı, amaca en uygun kuruluşa, Genel Kurul kararıyla aktarılabilir.

KAYNAK HÜKÜMLER

Madde 42:

Bu tüzükte bulunmayan hükümler hakkında yürürlükteki, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 43:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MERKEZ BAŞKANLAR KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 44:

Merkez Başkanlar Kurulu Oluşumu; Mevcut Genel Merkez, Yönetim, Denetim ve Onur kurulu asıl üyeleri ile mevcut şube yönetim, denetim ve onur kurulu başkanlarından oluşur.

Merkez Başkanlar Kurulu Divanı; Merkez Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, merkez denetleme kurulu başkanı, merkez onur kurulu başkanı ve merkez başkanlar kurulu üyelerinden seçilecek 2 (iki) üyeden meydana gelir.

Merkez Başkanlar Kurulu’nun Görevleri; Genel Merkezin belirleyeceği gündem dahilinde en az üç ayda bir toplanır.

1.Genel Merkez ile şubeler ve şubeler ile şubeler arasındaki iletişim ve koordinasyonun sağlanarak güçlendirilmesi,

2.Genel Merkezin hazırladığı çalışma programının görüşülerek uygulanmasının sağlanması

3.Genel Merkezin hazırladığı gündem maddelerinin görüşülerek hayata geçmesi

4.Gerekli görülen konular tartışılarak fikir üretiminin yapılması

 

 

Server GÖKMEN                 Mahmut ŞAHİN                          Sinan UZUN                             Ahmet KARAKILINÇ             

 

Ali ÇELİK                             Bilal KARAYAZI                          İbrahim DİKTAŞ                     Halis DOĞRU              

 

" Belgeye Dayanmayı, Gerçekçi, Düzenli, Dengeli ve Tutarlı Olmayı Muhasebe Öğretti Bana... ASIM BEZİRCİ "